تفریحی و فرهنگی

رشد دوام عشق و امید، در پرواز بلند ایتام: مأموریت انصارالرسول کرمان برای بهبود عزت نفس فرزندان بی‌سرپرست

بسم الله الرحمن الرحیم ایجاد عزت نفس ایجاد عزت نفس در ایتام، یکی از بزرگترین فعالیت های خیریه انصارالرسول کرمان ایتام، افرادی هستند که پدر

ادامه مطلب »